პროექტები

სამუშაო ჯგუფი: სახელმწიფო ქონების გასხვისება

პროექტის მიზანია შეისწავლოს 2012 წლიდან დღემდე სახელმწიფოს მიერ უძრავი ქონების პრივატიზების შემთხვევები, გამოკვეთოს ძირითადი ტენდენციები და რიგ შემთხვევებში კითხვის ნიშნები დასვას კორუფციული გარიგებების შესახებაც. პროექტის მენტორი - ნინო ბაქრაძე

სამუშაო ჯგუფი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგი სატელიტური გამოსახულებების მეშვეობით

პროექტის ფარგლებში სტუდენტები სატელიტური სატელიტური მონაცემების მეშვეობით აანალიზებენ რუსული ოკუპაციის ფიზიკურ შედეგებს. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საველე კვლევას ინტერვიუების სახით დეზინფორმაციის, ისტორიის, უსაფრთხოების და სხვა შესაბამისი მიმართულების ექსპერტებთან. სამუშაო ჯგუფის მენტორი - ეთო ბუზიაშვილი

Investigative Media Lab