პროექტები

სამუშაო ჯგუფი: სახელმწიფო ქონების გასხვისება

პროექტის მიზანია შეისწავლოს 2012 წლიდან დღემდე სახელმწიფოს მიერ უძრავი ქონების პრივატიზების შემთხვევები, გამოკვეთოს ძირითადი ტენდენციები და რიგ შემთხვევებში კითხვის ნიშნები დასვას კორუფციული გარიგებების შესახებაც. პროექტის მენტორი - ნინო ბაქრაძე

სამუშაო ჯგუფი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგი სატელიტური გამოსახულებების მეშვეობით

პროექტის ფარგლებში სტუდენტები სატელიტური სატელიტური მონაცემების მეშვეობით აანალიზებენ რუსული ოკუპაციის ფიზიკურ შედეგებს. პროექტი ასევე ითვალისწინებს საველე კვლევას ინტერვიუების სახით დეზინფორმაციის, ისტორიის, უსაფრთხოების და სხვა შესაბამისი მიმართულების ექსპერტებთან. სამუშაო ჯგუფის მენტორი - ეთო ბუზიაშვილი

სამუშაო ჯგუფი - ანტიკორუფციული სასწავლო ცენტრი

ანტიკორუფციული სასწავლო ცენტრი მედიალაბისა და ფლანგვის დეტექტორის საერთო პროექტია, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებმა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მიიღეს ღია წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და შესაძლო კორუფციული სქემების გამოვლენის შესახებ. სამუშაო ჯგუფის მენტორი - სალომე კვირიკაშვილი

Investigative Media Lab